ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. ks. M. Lachora w Górnie

 

1)  Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. O proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

2)   Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych. Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa z danego przedmiotu. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.

3)   Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w klasie z językiem angielskim?

 • język angielski w rozszerzonym zakresie 5 godzin w tygodniu
 • realizujemy program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII, Program nauczania języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej spójny
  z wariantem podstawy programowej II.2 (drugi język obcy nowożytny)
 • uczniowie korzystają z polskich podręczników zatwierdzonych przez MEN oraz materiałów dydaktycznych, dostosowanych do poziomu językowego uczniów
 • treści programowe 2 przedmiotów częściowo realizowane w dwóch językach: polskim i angielskim
 • przyswajanie specjalistycznej terminologii z przedmiotów nauczanych w dwóch językach
 • udział w konkursach językowych, uczniowie wykonują także projekty edukacyjne w języku obcym
 • udział w innowacji pedagogicznej - pt. „Efektywna nauka angielskiego słownictwa z platformą internetową Insta.Ling”

4)   Jak w praktyce wyglądają lekcje przedmiotów nauczanych dwujęzycznie?

 • nasza szkoła prowadzi dwujęzyczność w języku angielskim. Język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania na wybranych przedmiotach. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka do możliwości grupy. Nowe słowa i terminy są wielokrotnie powtarzane w czasie lekcji, a następnie utrwalane
 • aktualnie przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są: historia i informatyka.
  W przypadku historii po angielsku prowadzone są zajęcia z historii powszechnej, natomiast historia Polski nauczane są po polsku.

5)   Jakie korzyści płyną z nauczania dwujęzycznego?

Prowadzenie przedmiotów dwujęzycznie ma wiele zalet i znajduje zastosowanie praktyczne. Poznane słownictwo daje uczniom przygotowanie do swobodnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie międzynarodowym.

Uczeń zyskuje możliwość opanowania języka angielskiego na wyższym poziomie dzięki nabyciu specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Oprócz języka uczniowie poznają także elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.

Podsumowując, uczniowie w klasie dwujęzycznej mają szansę:

 • opanować sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie;
 • pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną (na historii i informatyce nauczanych dwujęzycznie, tj. zarówno w języku polskim, jak i angielskim);
 • przełamywać barierę językową;
 • kontynuować dwujęzyczną naukę na dalszym etapie edukacji;
 • zdać w przyszłości maturę międzynarodową (w języku angielskim);
 • przyzwyczaić się do współżycia w społeczeństwie globalnym i informatycznym

6)   Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci do oddziału dwujęzycznego?

Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Test nie sprawdza wiedzy kandydatów, ale odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Test przeprowadza się w języku polskim lecz zawiera też zadania w językach sztucznych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego tekstu”), rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym), wyobraźnię i domysły językowe, selekcję informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji). Test nie wymaga znajomości języka obcego, natomiast ma na celu zbadanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, zapamiętywania usłyszanych lub zapisanych informacji niezbędnych podczas nauki przedmiotu w języku obcym.

Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). /Zmiany w zakresie

funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych/

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r.

poz. 60).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst

jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1264).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od

pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.).