Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Aleksandra Piróg

Zadania  Pedagoga   Szkolnego

Zadaniem osoby na tym stanowisku jest niesienie pomocy. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w różnych sytuacjach: gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, ktoś stosuje wobec nich przemoc, mają konflikty z rówieśnikami. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Pedagog szkolny jest ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na diagnozę w poradniach. Osoba pracująca na tym stanowisku pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów.

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

-   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

-   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

-   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

-   współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

-  rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-  opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

-  udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

-  współpraca z organizacjami , instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

-  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

-  organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

-  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-  udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-  prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami przejawiającymi niewłaściwe zachowania.

V. W zakresie pomocy materialnej:

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna,

- organizowanie doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,

- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- współpraca z pracownikami socjalnymi z M-GOPS w Sokołowie Młp. oraz pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane w szkole:

- zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii),

- zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej),

- porady dla uczniów,

- porady, konsultacje dla rodziców,

- porady i konsultacje dla nauczycieli,

- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

230112 spotkanie z policjantem

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w czasie zbliżających się ferii zimowych, 12 stycznia odbyło się spotkanie profilaktyczno - edukacyjne z funkcjonariuszem policji panem Piotrem Pomykałą dla uczniów kl. 1- 4 SP.  Podczas prelekcji policjant przypomniał o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Szczególnie skupił się na omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Przypomniał zasady postępowania wobec nieznajomej osoby: „ Nie rozmawiaj...", „Nie ufaj...", „Nie wpuszczaj do domu...”, ale również uświadomił dzieciom  do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Ważnym elementem spotkania była rozmowa o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Na koniec spotkania policjant udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów. Funkcjonariusz policji  zakończył spotkanie życząc nam bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

230112 bezpieczne ferie

     Wychodząc z założenia, że działania profilaktyczne są bardzo ważne, wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili godziny wychowawcze na temat  bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Szkolna gazetka ścienna również została poświęcona tej tematyce.

     Dobrego i bezpiecznego wypoczynku  !!!

                                                                               Pedagog szkolny

                                                                               Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

221125 spektakle profilaktyczne

W ubiegły piątek, 25 listopada 2022 roku, w naszej szkole odbyły się dwa spektakle profilaktyczne realizowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Małopolskim. Pierwsze przedstawienie pt. „Zaczarowany eliksir” dedykowane było przedszkolakom oraz uczniom edukacji wczesnoszkolnej. Przedstawiało ono perypetie dwójki zwierzęcych przyjaciół. Treści przekazywane w spektaklu odnosiły się do zagadnień dotyczących edukacji zdrowotnej, w tym kształtowania postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, szkodliwego wpływu używek i „śmieciowego” jedzenia na zdrowie człowieka.  Drugie przedstawienie dedykowane było starszym uczniom z klas 4-8. Główny bohater spektaklu – komisarz policji – miał za zadanie złapać szkolnego cyberprzestępcę. Wartości wychowawczo-profilaktyczne przedstawienia to: profilaktyka zachowań ryzykownych, troska o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakty w sieci, konsekwencje prawne wynikające z cyberprzestępczości, uzależnienie od telefonów i Internetu.

Przedstawienia zorganizowane zostały w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok 2022/2023.

                                                                             pedagog szkolny

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

Departament Kształcenia Ogólnego MEiN przekazał dwie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci”, „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

Załączniki:

pdf_button.pngDzieci w wirtualnej sieci

pdf_button.pngNastolatki w wirtualnym tunelu

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
informacje dla Rodziców


Zachęcam do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez NFZ zawartymi w piątym numerze biuletynu „Ze Zdrowiem”. Został on poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
  • nauki samoakceptacji,
  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.


nfz_logo_c_kolor.jpg KLIK                                                                                              Pedagog szkolny                                                                                                               Aleksandra Piróg

211119 dzien zyczliwosci

     21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste: bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

    Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

    Każdemu z nas jest miło, gdy ktoś obdarzy nas życzliwym uśmiechem. Ostatnio jednak coraz mniej tych uśmiechów – czas pandemii, izolacji, pracy zdalnej i przede wszystkim noszenie maseczek sprawiły, że życzliwych uśmiechów mieliśmy w tym roku wyjątkowo mało.

W dniach 22.11.2021r. – 26.11.2021 r. będziemy obchodzić w naszej szkole Tydzień Życzliwości i Pozdrowień.” Tydzień życzliwości to okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi. Z czego składa się życzliwość, co to jest kultura bycia i tolerancja.

1. Ksiądz katecheta - opiekun Szkolnego Koła Caritas przeprowadzi w klasach na lekcjach religii zajęcia na temat „Warto pomagać – kim jest wolontariusz?”

2. Na I piętrze szkoły zostanie ustawiona „Ławeczka życzliwości”. Miejsce to będzie przeznaczone do przekazania sobie miłych słów, podziękowań, pozdrowień, prowadzenia miłej rozmowy lub zastanowienia się nad zredagowaniem życzeń i wrzuceniem ich do Skrzynki Życzliwości. Codziennie liściki będą roznoszone po klasach przez „Listonosza Życzliwości” i z pewnością sprawią wiele uśmiechu i radości dzieciom oraz nauczycielom.

3. Podczas „Tygodnia życzliwości” w klasach zostaną przeprowadzone godziny wychowawcze na temat "Jak być człowiekiem życzliwym". Każda klasa pod nadzorem wychowawcy wykona plakat promujący postawę życzliwości. Wykonane plakaty zostaną wyeksponowane na ścianach korytarzy szkolnych.

4. Poniedziałek będzie dniem aforyzmów. Podczas specjalnie zorganizowanej loterii, każdy uczeń otrzymał los z pozytywnym przesłaniem na temat przyjaźni, uśmiechu, radości i życzliwości.

5. Przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny dla klas I - VIII pt. „Trzeba pomagać”.

6. W czwartek 25 listopada w klasach 1- 3 SP odbędzie się „Dzień Pluszowego Misia”. Uczniowie przyniosą do szkoły swoje ulubione pluszaki.

7. Ostatniego dnia „Tygodnia życzliwości”, czyli w piątek, nasi uczniowie przyjdą do szkoły ubrani w kolorach zieleni. Dzień Zielony jest kolorem przyjaźni, nadziei i wiary w dobroć drugiego człowieka. W tym dniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdadzą uczniom i nauczycielom naszej Szkoły uśmiechnięte buźki, tak aby każdy z nas mógł się przyłączyć do ogólnoświatowych obchodów tego wyjątkowego Święta.