Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
szkolagorno.eu

Data publikacji :16.09.2011 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2020r.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa szkolagorno.eu, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
 • strona prowadzona jest w języku polskim

Dostępna strona

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Gazda – adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 177728559. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:                         

Adres: 36-051, ul. Centralna 14
Tel.: +48 177728559
Faks: +48 177728559
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.szkolagorno.eu

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku ZS w Górnie  prowadzi ogólnodostępne wejście od ulicy Centralnej 14. Do wejścia głównego do budynku przechodzi się przez teren szkoły wyłożony kostką brukową. Wejście do szkoły następuje przez drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Wejście główne posiada dostosowany podjazd dla wózków inwalidzkich.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku. Korytarz i drzwi na parterze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie posiada wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na piętrze.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed budynkiem, na terenie szkoły jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wraz z poręczą ułatwiającą wjazd. Brak platform. Szkoła nie posiada miejsca, gdzie udzielana jest informacja głosowa, ani pętli indukcyjnych.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu obok budynku szkoły jest wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą podjechać pod  wejście do budynku szkoły drogą ewakuacyjną.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła w chwili obecnej posiada tłumacza języka migowego.