Funkcję pedagoga szkolnego pełni pani mgr Aleksandra Piróg.

pedagog 2020

Zadania  Pedagoga   Szkolnego

           Zadaniem osoby na tym stanowisku jest niesienie pomocy. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w różnych sytuacjach: gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, ktoś stosuje wobec nich przemoc, mają konflikty z rówieśnikami. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Pedagog szkolny jest ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na diagnozę w poradniach. Osoba pracująca na tym stanowisku pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowania uczniów.

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

-   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

-   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej,

-   udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

-   współudział w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

II. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

-  rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-  opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

-  udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

-  współpraca z organizacjami , instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

III. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

-  organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

-  organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

IV. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

-  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-  udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-  prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami przejawiającymi niewłaściwe zachowania.

V. W zakresie pomocy materialnej:

- dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna,

- organizowanie doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej,

- wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

- współpraca z pracownikami socjalnymi z M-GOPS w Sokołowie Młp. oraz pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane w szkole:

- zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii),

- zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( dla uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej),

- porady dla uczniów,

- porady, konsultacje dla rodziców,

- porady i konsultacje dla nauczycieli,

- udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

- wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 

Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay